Vaba Aasta Kooli tulemuste analüüs

Tallinna Kunstigümnaasium piloteeris koostöös Tallinna linna ja haridusametiga „Vaba Aasta Kooli programmi“, mille eesmärk oli võimaldada õpilastele praktilist töökogemust abiõpetajana lasteaias. Projekti peamised eesmärgid olid õpetajaameti populariseerimine, õpilaste karjääri kujundamine õpetajaameti valiku suunas ning eesti keelse keskkonna toetamine lasteaias. Pilootprojekti raames võtsid õpilased traditsioonilisest õppimisest kolmeks kuuks pausi ning liitusid abiõpetajatena venekeelsete lasteaedadega, kus toetasid emakeele kandjatena eestikeelsele õppele üleminekut nii lastaiaõpetajaid kui ka -õpilasi. 

Osalejate vaated:  

 Vaba Aasta Kooli ehk VAK programm oli osalejate sõnul transformeeriv teekond, mis pakkus neile väärtuslikke teadmisi laste psühholoogiast, toetas nende isiklikku arengut ja soodustas toetava kogukonna loomist hariduskeskkonnas. Vaatamata esialgsetele väljakutsetele ilmnes programmi positiivne mõju osalejate heaolule ja akadeemilisele motivatsioonile. Projekti raames toimus osalejatele ka kaks kovisioonivooru – veebruaris ja märtsis. Programmist saadud õppetunnid ja kogemused kujundavad kahtlemata positiivselt osalejate edasisi ettevõtmisi. Lisaks rõhutab osalejate, psühholoogi ja lapsevanema tagasiside programmi tõhusust eesmärkide saavutamisel, tuues esile programmi edasise täiustamise ja laiendamise potentsiaali. 

  

Osalemise motivatsioon:  

Osalejad liitusid VAK-programmiga erinevatel põhjustel. Mõned olid huvitatud uutest kogemustest ja võimalusest süveneda lastepsühholoogia valdkonda. Teised otsisid aga oma ellu positiivset muutust ning paljud olid huvitatud võimalusest oma eelnevaid arusaamu ja oskusi lasteaia keskkonnas proovile panna.  Näiteks väljendas üks osaleja huvi projekti psühholoogilise aspekti vastu ning tõi välja, kuidas projekt võiks toetada sotsiaalsete oskuste ja empaatiavõime arengut. Teine osaleja mainis vajadust saada vaheldust koolirutiinist, leides, et programm sobib ideaalselt nende isikliku ja intellektuaalse kasvu jaoks.  

   

Toimetulek väljakutsetega

Kuigi kogemus oli üldiselt edukas, puutusid osalejad projekti vältel kokku ka väljakutsetega. Katsumuseks osutus lasteaia keskkonnaga kohanemine, eriti keelebarjääride ületamine valdavalt vene keelt kõnelevate lastega. Lisaks põhjustas projekti algusfaasis osalejates ärevust tõhusa suhtluse tagamine nii laste kui ka õpetajatega.  Osalejad meenutasid raskusi uue keskkonnaga kohanemisel ja aeg-ajalt ka laste tähelepanu hoidmisel, eriti keeleliste erinevuste esinemisel. Samuti tõid osalejad esile stressi, mida tekitasid mitteteadlikud õpetajad ja koolikohustustega kaasnev töökoormus.  

   

Positiivsed programmi aspektid: 

Vaatamata väljakutsetele leidsid osalejad valdavalt, et programm oli rikastav ja täitumuslik. Nad hindasid kõrgelt nii laste kui ka õpetajate loodud toetavat õhkkonda, nimetades seda oluliseks teguriks oma isiklikus arengus. Positiivsete kogemustena toodi esile ka õpetamistegevustes osalemine, uute oskuste arendamine ja haridusvaldkonna värske pilguga nägemine. Mitmed osalejad avaldasid suurt tänu võimaluse eest luua lastega sügavaid sidemeid ja toetada nende isiklikku arengut. Rõõm laste naerust ja nende kiindumusavaldustest jättis osalejate hoiakutele ja arusaamadele sügava jälje.  

   

Isiklikud muutused:  

Programmis osalemine algatas osalejate seas sügavaid isiklikke muutusi. Nad tõid esile, et on pärast programmis osalemist rõõmsamad, enesekindlamad ja optimistlikuma suhtumisega nii õpetamisse kui ka üldisesse ellu. Lisaks täheldasid nad endas suurenenud empaatiavõimet ja suuremat teadlikkust vaimse tervise tähtsusest. Kogemustele tagasi mõeldes jagasid osalejad, kuidas nende motivatsioon, käitumine ja vaated programmi vältel oluliselt muutusid. Nad tundsid end peale projekti rohkem motiveerituna ja positiivsemana, avastades uue entusiasmi ülesannete täitmisel, mis varem võisid tunduda igavad. Lisaks tunnustasid nad programmi rolli nende sügavama arusaamise kujundamisel vaimse tervise teemal ja selle mõju kohta üldisele heaolule.  

   

VAK  mõju: 

Osalejad nõustusid üksmeelselt, et VAK-programmil oli nende elule sügav positiivne mõju. Nad põhjendasid seda sellega, et programm pakkus neile väärtuslikke teadmisi, isiklikku ja erialast kasvu ning toetavat õpikeskkonda, kus oli prioriteediks nende heaolu.  Osalejad väljendasid tänulikkust võimaluse eest programmis osaleda ja tõid esile programmi rolli nende akadeemilise motivatsiooni suurendamisel ning ka vaimse tervise ja üldise emotsionaalse heaolu paranemisel.  

   

Psühholoogi ja lapsevanema vaated:  

Psühholoogi mõtted:  Psühholoog märkis osalejate seas märkimisväärset isiklikku arengut, eriti suhtlemisoskuste ja stressiga toimetulekuoskuste valdkonnas. Osalejad ületasid erinevad sotsiaalsed väljakutsed ning positiivseid muutusi märgiti nii nende unerütmis kui ka toitumisharjumustes. Üldiselt pakkus projekt osalejatele väärtuslikke teadmisi lastepsühholoogiast ja võimalikke karjäärivalikuid lastega seotud valdkondades. Edasised algatused osalejate arengu toetamiseks sarnastes kontekstides võivad tulevikus anda veel rohkem positiivsemaid tulemusi.   

   

Lapsevanema seisukoht:  

Üks lapsevanem avaldas rahulolu programmi mõju üle oma lapse kasvule ja arengule. Ta tõi esile lapse suhtlemisoskuse, enesekindluse ja õpihimu paranemise. Lisaks hindas lapsevanem programmi poolt pakutavat toetavat keskkonda ja positiivset mõju, mida see avaldas lapse üldisele heaolule ja akadeemilisele motivatsioonile. 

Kokkuvõte: 

Vaba Aasta Kooli (VAK) programmis osalejad kirjeldasid oma kogemust kui transformatiivset teekonda, mis andis neile väärtuslikke teadmisi laste psühholoogiast ja toetas nende isiklikku arengut. Vaatamata algsetele väljakutsetele, nagu lasteaia keskkonnaga kohanemine ja keelebarjääridega toimetulek, oli programmi mõju positiivne, parandades osalejate heaolu ja akadeemilist motivatsiooni. Osalejad liitusid programmiga erinevatel põhjustel, otsides uusi kogemusi ja võimalusi isiklikuks kasvuks. Programmis osalemine tõi kaasa sügavad isiklikud muutused, suurendas empaatiavõimet ja teadlikkust vaimse tervise olulisusest. Psühholoog ja lapsevanem rõhutasid programmi positiivset mõju osalejate ja laste arengule, suhtlemisoskustele ning üldisele heaolule.